(Leestijd: 3 - 5 minuten)

Algemene Voorwaarden Pedicure Watergraafsmeer Amsterdam Oost Zeeburg Diemen en IJburgAlgemene Voorwaarden Pedicure Watergraafsmeer

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Pedicure Watergraafsmeer en een cliënt waarop Pedicure Watergraafsmeer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Diensten

Pedicure Watergraafsmeer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 1. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen worden telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure Watergraafsmeer door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure Watergraafsmeer 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure Watergraafsmeer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure Watergraafsmeer, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Tarieven en betaling

Pedicure Watergraafsmeer  vermeldt geen tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Watergraafsmeer.

Pedicure Watergraafsmeer  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

 1. Personeel in de praktijk

Indien Pedicure Watergraafsmeer dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

 1. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Watergraafsmeer. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure Watergraafsmeer opgenomen in een geautomatiseerd en/of handmatig systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. Zie hiervoor onze privacyverklaring conform AVG.

 1. Geheimhouding

Pedicure Watergraafsmeer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Watergraafsmeer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Pedicure Watergraafsmeer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Watergraafsmeer is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicure Watergraafsmeer.

Diefstal wordt door Pedicure Watergraafsmeer altijd gemeld bij de politie.

 1. Garantie

Pedicure Watergraafsmeer geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

 1. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure Watergraafsmeer.

Pedicure Watergraafsmeer dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Watergraafsmeer de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicure Watergraafsmeer en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

 1. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Watergraafsmeer het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op welke overeenkomst tussen Pedicure Watergraafsmeer en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.